Food policy review for the Municipality of Ede (The Netherlands)

From December 2016 to February 2017, RUAF supported the Municipality of Ede with an external assessment of their municipal food policy which has been implemented for the past 2 years. Part of this policy development review included learning from other cities. Therefore, on the 15th of December 2016 the Dutch food team of Ede visited the city of Ghent. Ghent aspires to be a climate neutral city and developed a food policy called “Gent en Garde”. The Dutch food team learned more about the five strategic goals of the Ghent policy and their operationalisation, especially short food supply chains, sustainable food production and more social value for food initiatives. Ede showed strong interest in the strategy development, facilitating and awareness raising role a city can play.

"We considered the evaluation of our food policy that was implemented by RUAF as very positive. It has yielded new insights and more importantly, the research has had real impact on our organisation. For example, our council of the Mayor and aldermen decided to set up a food council in Ede, one of the recommendations literally taken from the evaluation report. The RUAF report also included a "barometer", which clearly visualised which implementation aspects of our food policy were considered good and where there were still issues for improvement. This was a very useful tool for us as a municipality. The combination of a substantive report and the practical translation into practice, is one of RUAF's strengths. Cooperation with RUAF was enjoyable and positive and we observed that RUAF's staff has a lot of experience and expertise in the area of ​​local food policy." - Froukje Idema, Programme Manager Food, City of Ede, The Netherlands

More information on the Municipal food policy assessment in Ede below (in Dutch).


In 2015 heeft de Gemeente Ede een integrale Visie Food! ontwikkeld waarin zij haar integrale visie en strategie op het gebied van voedsel uiteenzet. Het visiedocument legt de nadruk op het versterken van de economische kracht van Ede alsmede van haar sociale en gezondheidsaspecten. De gemeente vraagt nu, halverwege het traject van uitvoering van deze integrale visie food, om een externe evaluatie, met als doelstelling om de sterke punten van deze visie zichtbaar te maken en beter onder aandacht te brengen, en om de uitvoering van de visie – waar mogelijk – in de praktijk te verbeteren.

Gemeente Ede heeft Stichting RUAF gevraagd om een analyse te doen op basis van haar internationale expertise op het gebied van lokaal/regionaal voedselbeleid en specifiek haar betrokkenheid bij het opstellen van het Milaan stedelijk voedselbeleid pact.

De volgende vragen stonden centraal staan in de evaluatie:

  1. In hoeverre voldoet de Ede Visie Food! aan criteria voor een integrale visie en strategie?
  2. Hoe geeft de gemeente Ede uitvoering aan haar integrale Visie Food!?
  3. Hoe vergelijkt het Edese voedselbeleid zich met ervaringen elders?
  4. Hoe kan het Edese voedselbeleid - en haar sterke kanten - beter onder aandacht gebracht worden van haar interne werknemers en gemeenteraad?
  5. Hoe kan de gemeente de voorgestelde verbeterpunten vormgeven en in praktijk brengen?

RUAF heeft de volgende methodiek gebruikt voor de evaluatie:

  1. De integraliteit van de Ede Visie Food! is getoetst aan het Milan Urban Food Policy Pact (o.a. sectoriele en thematische integratie, verticale en horizontale beleidsintegratie)
  2. De praktijk uitvoering, sterke punten en verbeterpunten van de Ede Visie Food! zijn geïdentificeerd en getoetst door middel van een analyse van beschikbare documentatie en rapportage en interviews met programmamedewerkers en centrale contactpersonen van verschillende afdelingen binnen gemeente Ede.
  3. De aanpak en uitvoering van Ede Visie Food! is vergeleken met ervaringen van stedelijke voedselvisies en strategieën in andere steden op een aantal kernthema's en uitdagingen.
  4. Op basis van bovenstaande, hebben we verbeterpunten en mogelijke strategieën voor het verbeteren van de uitvoering van de Visie Food! geïdentificeerd.
  5. De resultaten en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie bieden we middels een rapport aan bij de gemeente.

"De evaluatie van ons voedselbeleid door RUAF vonden wij erg positief. Het heeft mooie inzichten opgeleverd en nog belangrijker; het onderzoek heeft echt impact gehad binnen onze organisatie. Zo heeft ons college van burgemeester en wethouders besloten om een voedselraad op te richten in Ede, één van de aanbevelingen die letterlijk uit het evaluatierapport is overgenomen. Aan het rapport voegde RUAF ook een ‘barometer’ toe, waaruit direct duidelijk werd op welke aspecten de uitvoering van ons voedselbeleid goed zat en waar er nog verbeterpunten waren. Dit was voor ons als gemeente een heel bruikbaar instrument. De combinatie van een inhoudelijk sterk rapport en de concrete vertaling naar de praktijk vonden wij een heel sterk punt van RUAF. Ook verliep de samenwerking met RUAF erg prettig en konden wij merken dat de mensen van RUAF veel ervaring en deskundigheid hadden op het gebied van lokaal voedselbeleid" - Froukje Idema, programma manager Food, gemeente Ede.